Formy prowadzenia działalności gospodarczej – którą wybrać? cz. II

Osobowość prawna i kapitał zakładowy

Do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp.  z o.o.) oraz spółkę akcyjną (S.A.). Tym, co różni tego rodzaju spółki od spółek osobowych jest fakt, że posiadają one osobowość prawną. Oznacza to, że z chwilą wpisania do właściwego rejestru taki podmiot może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania na własny rachunek. Drugim wyróżnikiem spółek kapitałowych jest obowiązek posiadania kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o.o. minimalna jego wysokość wynosi 5.000 złotych, zaś w przypadku spółki akcyjnej – 100.000 złotych. Kodeks spółek handlowych nie określa górnego limitu wysokości kapitału zakładowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest statystycznie najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców planujących szeroką działalność biznesową, często o podwyższonym ryzyku. Dlaczego? W przypadku tego rodzaju spółki, to ona sama odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania. Wspólnicy są z tej odpowiedzialności zwolnieni. Spółka z o.o. jest również najczęściej wybieraną formą prowadzenia startupu. Wynika to ze stosunkowo łatwej procedury sprzedaży udziałów, czy też podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego. Taka konstrukcja ułatwia zatem potencjalnym inwestorom obejmowanie udziałów w firmie. Spółka z o.o. powstaje w wyniku podpisania przez wspólników umowy spółki, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Od tego momentu mamy do czynienia z tak zwaną spółką z o.o. w organizacji. Osobowość prawną spółka uzyskuje z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zakładowy spółki podzielony jest na udziały. Warto wiedzieć, że minimalna wartość nominalna jednego udziału w spółce z o.o. wynosi 50 złotych i udziały te nie mogą być obejmowane poniżej tej wartości. Jeżeli zaś udziały obejmowane są powyżej swojej wartości – nadwyżkę wpłaca się na kapitał zapasowy spółki (nie jest ujawniany przez KRS). Sprawy spółki z o.o. prowadzi jej zarząd. On też posiada uprawnienia do reprezentowania spółki na zewnątrz. Zarząd może się składać z jednego bądź większej liczby członków. Członkami zarządu mogą zostać zarówno wspólnicy spółki, jak również osoby kompletnie z nią do tej pory niezwiązane. Drugim z organów spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólników, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie corocznego absolutorium zarządowi, powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki.

Jakie są wady spółki z o.o.?

Przede wszystkim jest to podwójne opodatkowanie. Podatek dochodowy jest odprowadzany zarówno przez spółkę, jak i przez nas – wspólników spółki, którzy wykazują zysk w postaci dywidendy. W przypadku łączenia funkcji wspólnika oraz członka zarządu spółki pamiętać należy o tym, że odpowiadamy za zobowiązania całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką. Jest to jednak odpowiedzialność subsydiarna (uzupełniająca). Oznacza to, że członkowie zarządu odpowiadają jedynie w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec samej spółki. Zakładając spółkę z o.o. warto również liczyć się z wyższymi kosztami jej prowadzenia, jak np. kosztami obsługi prawnej czy księgowej.

Spółka akcyjna

Prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej najczęściej wybierają przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes na wielką skalę. Również sama procedura założenia jej jest bardziej skomplikowana niż w przypadku innych spółek. Aby zawiązać taką spółkę, jej wspólnicy muszą sporządzić oraz przyjąć jej statut. Czynność ta wymaga formy aktu notarialnego. Od tego momentu, podobnie jak w przypadku spółki z o.o., mamy do czynienia ze spółką akcyjną w organizacji. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalna wartość jednej akcji wynosi 1 grosz. Akcje spółki akcyjnej mogą przybrać postać akcji imiennych, to jest wystawionych na wymienione z imienia i nazwiska osoby oraz akcje na okaziciela, którymi może się legitymować każdorazowy ich posiadacz. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Pracami spółki akcyjnej kieruje, podobnie jak w przypadku spółki z o.o., jej zarząd, który może składać się z jednego lub większej liczby członków. W przypadku tego rodzaju spółki obligatoryjne jest również powołanie składającej się z co najmniej trzech członków rady nadzorczej, której zadaniem  jest, najogólniej mówiąc, kontrola działalności zarządu oraz opiniowanie przygotowywanych przez niego sprawozdań. Do organów spółki akcyjnej należy również zgromadzenie akcjonariuszy, które decyduje o najważniejszych sprawach związanych z jej działalnością, takich jak np. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki czy też udzielanie absolutorium zarządowi z wykonywania jego obowiązków w danym roku. Spółki akcyjne co do zasady tworzone są w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zakładane jest przez dużą ilość wspólników (akcjonariuszy), a także przez podmioty, które planują wprowadzić swoją spółkę na giełdę celem pozyskania pieniędzy z oferty publicznej.

Którą wybrać?

Jak nietrudno zauważyć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej wiąże się ze spełnieniem większej ilości obowiązków niż w przypadku pozostałych form. Jest to jednak najlepszy wybór dla osób, które prowadzą biznes na szeroką skalę, o podwyższonym ryzyku lub tych, którzy poszukują inwestorów na rozwój swojej firmy.

Norbert Młynarczyk

Norbert Młynarczyk

Prawnik, wspólnik firmy prawniczej Kulicki, Młynarczyk. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, prawem rynków kapitałowych. Specjalizuje się również transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawnych aspektach finansowania przedsiębiorców, w tym: procesami inwestycyjnymi, emisjami obligacji w ramach ofert prywatnych, umowami kredytowymi, a także w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem funduszy private equity i venture capital. Pracuje także nad przygotowywaniem analiz due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@km-legal.com.pl.

Zobacz inne moje wpisy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.